شنبه ٢٥ آذر ١٣٩٦
سایت جدید مناقصات و مزایده های دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
مناقصه عمومی
واگذاری خدمات خودرویی (امور نقلیه) شبکه بهداشت و درمان سلماس
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان آذربايجان غربي درنظر دارد خدمات خودرویی (امور نقلیه) شبکه بهداشت و درمان سلماس را از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقوقي واجد شرايط داراي صلاحيت واگذار نمايد.
 ١٥:٤٣ - 1396/09/20 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه عمومی
واگذاری خدمات خودرویی (امور نقلیه) شبکه بهداشت و درمان اشنویه
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان آذربايجان غربي درنظر دارد خدمات خودرویی (امور نقلیه) شبکه بهداشت و درمان اشنویه را از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقوقي واجد شرايط داراي صلاحيت واگذار نمايد.
 ١٢:٣٤ - 1396/09/20 - نظرات : ٠متن کامل >>
اصلاحیه
اصلاحیه برگ شرایط و اسناد مناقصه عمومی خدمات عمومی(تنظیف) شبکه بهداشت و درمان سردشت
اصلاحیه برگ شرایط و اسناد مناقصه عمومی خدمات عمومی(تنظیف) شبکه بهداشت و درمان سردشت
 ١١:٣٨ - 1396/09/19 - نظرات : ٠متن کامل >>
اصلاحیه
اصلاحیه برگ شرایط اسناد واگذاری خدمات عمومی(تنظیف) شبکه بهداشت و درمان نقده
اصلاحیه برگ شرایط اسناد واگذاری خدمات عمومی(تنظیف) شبکه بهداشت و درمان نقده
 ٠٩:٤٩ - 1396/09/19 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه عمومی
مناقصه عمومی واگذاري امور خدمات عمومي (تنظیف) شبکه بهداشت و درمان نقده
مناقصه عمومی واگذاري امور خدمات عمومي (تنظیف) شبکه بهداشت و درمان نقده
 ١٥:٠٥ - 1396/09/18 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه عمومی
مناقصه عمومی واگذاري امور خدمات عمومي (تنظیف) شبکه بهداشت و درمان اشنویه
مناقصه عمومی واگذاري امور خدمات عمومي (تنظیف) شبکه بهداشت و درمان اشنویه
 ١٥:٠٢ - 1396/09/18 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه عمومی
مناقصه عمومی واگذاري امور خدمات عمومي (تنظیف) شبکه بهداشت و درمان شاهین دژ
مناقصه عمومی واگذاري امور خدمات عمومي (تنظیف) شبکه بهداشت و درمان شاهین دژ
 ١٢:٣٩ - 1396/09/18 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه عمومی
مناقصه عمومی واگذاري امور خدمات عمومي (تنظیف) شبکه بهداشت و درمان پیرانشهر
مناقصه عمومی واگذاري امور خدمات عمومي (تنظیف) شبکه بهداشت و درمان پیرانشهر
 ١٢:٣٦ - 1396/09/18 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه عمومی
مناقصه عمومی خرید و توزیع غذا مرکز آموزشی درمانی قلب سیدالشهداء (ع) ارومیه
مناقصه عمومی خرید و توزیع غذا مرکز آموزشی درمانی قلب سیدالشهداء (ع) ارومیه
 ١٥:٢٠ - 1396/09/14 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه عمومی
مناقصه عمومی واگذاري امور خدمات عمومي (تنظیف) شبکه بهداشت و درمان سردشت
مناقصه عمومی واگذاري امور خدمات عمومي (تنظیف) شبکه بهداشت و درمان سردشت
 ١٤:٤١ - 1396/09/14 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه عمومی واگذاري امور خدمات عمومي (تنظیف) شبکه بهداشت و درمان تکاب
مناقصه عمومی واگذاري امور خدمات عمومي (تنظیف) شبکه بهداشت و درمان میاندوآب
اصلاحیه برگ شرایط مناقصه عمومی خدمات عمومی (تنظیف) مرکز آموزشی درمانی سیدالشهداء(ع) ارومیه (حجم و تعداد نیروها)
واگذاری امورات نگهداری و راهبری تأسیسات مرکز آموزشی درمانی آیت ا... طالقانی ارومیه(نوبت دوم)
واگذاری امورات نگهداری و راهبری تأسیسات مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری ارومیه (نوبت دوم)
واگذاری خدمات خودرویی (امور نقلیه) مرکز بهداشت شهرستان ارومیه (نوبت دوم)
مناقصه عمومی واگذاري امور خدمات عمومي (تنظیف) مرکز آموزشی درمانی آیت ا... طالقانی ارومیه
مناقصه عمومی واگذاري امور خدمات عمومي (تنظیف) مرکز آموزشی درمانی سیدالشهداء(ع) ارومیه
مناقصه عمومی واگذاري امور خدمات عمومي (تنظیف) مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری ارومیه
مناقصه عمومی واگذاري امور خدمات عمومي (تنظیف) مرکز آموزشی درمانی رازی ارومیه
مرتبط