جمعه ٠٩ اسفند ١٣٩٨
مناقصه
دلیل لغو مناقصه امور تغذیه ای مرکز آموزشی درمانی امام خمینی(ره) ارومیه در سال 98-99
دلیل لغو مناقصه امور تغذیه ای مرکز آموزشی درمانی امام خمینی(ره) ارومیه در سال 98-99
دلیل لغو مناقصه امور تغذیه ای مرکز آموزشی درمانی امام خمینی(ره) ارومیه در سال 98-99
 ١٠:٠٤ - 1398/11/24 - نظرات : ٠متن کامل >>
فرم قرارداد واگذاری خدمات خودروهای مربوط به جابجایی پرسنل و کارمندان مرکز آموزشی درمانی امام خمینی(ره) ارومیه در سال 98-99
فرم قرارداد واگذاری خدمات خودروهای مربوط به جابجایی پرسنل و کارمندان مرکز آموزشی درمانی امام خمینی(ره) ارومیه در سال 98-99
فرم قرارداد واگذاری خدمات خودروهای مربوط به جابجایی پرسنل و کارمندان مرکز آموزشی درمانی امام خمینی(ره) ارومیه در سال 98-99
 ٠٩:٣٨ - 1398/11/17 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه خدمات خودروهای استیجاری مرکز آموزشی درمانی امام خمینی(ره) ارومیه در سال 98-99
مناقصه خدمات خودروهای استیجاری مرکز آموزشی درمانی امام خمینی(ره) ارومیه در سال 98-99
مناقصه خدمات خودروهای استیجاری مرکز آموزشی درمانی امام خمینی(ره) ارومیه در سال 98-99
 ٠٩:٣٣ - 1398/11/17 - نظرات : ٠متن کامل >>
مرتبط