جمعه ١٦ خرداد ١٣٩٩
مناقصه
قرارداد واگذاری فعالیتهای خدماتی و امور تنظیفی مرکز آموزشی درمانی امام خمینی(ره9 ارومیه در سال 1399-1400 نوبت دوم
قرارداد واگذاری فعالیتهای خدماتی و امور تنظیفی مرکز آموزشی درمانی امام خمینی(ره9 ارومیه در سال 1399-1400 نوبت دوم
قرارداد واگذاری فعالیتهای خدماتی و امور تنظیفی مرکز آموزشی درمانی امام خمینی(ره9 ارومیه در سال 1399-1400 نوبت دوم
 ١٣:١١ - 1399/02/27 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه مربوط به امور تنظیف مرکز آموزشی درمانی امام خمینی(ره) ارومیه نوبت دوم
مناقصه مربوط به امور تنظیف مرکز آموزشی درمانی امام خمینی(ره) ارومیه نوبت دوم
مناقصه مربوط به امور تنظیف مرکز آموزشی درمانی امام خمینی(ره) ارومیه نوبت دوم
 ١٣:٠٩ - 1399/02/27 - نظرات : ٠متن کامل >>
اصلاحیه مربوط به واگذاری خدمات عمومی و تامین نیروی انسانی (تنظیف) مرکز آموزشی درمانی امام خمینی(ره) ارومیه در سال 1399-1400
اصلاحیه مربوط به واگذاری خدمات عمومی و تامین نیروی انسانی (تنظیف) مرکز آموزشی درمانی امام خمینی(ره) ارومیه در سال 1399-1400
اصلاحیه مربوط به واگذاری خدمات عمومی و تامین نیروی انسانی (تنظیف) مرکز آموزشی درمانی امام خمینی(ره) ارومیه در سال 1399-1400
 ١٠:٣٠ - 1399/02/11 - نظرات : ٠متن کامل >>
نمونه قرارداد مربوط به امور تنظیف مرکز آموزشی درمانی امام خمینی(ره) ارومیه در سال 1399-1400
نمونه قرارداد مربوط به امور تنظیف مرکز آموزشی درمانی امام خمینی(ره) ارومیه در سال 1399-1400
نمونه قرارداد مربوط به امور تنظیف مرکز آموزشی درمانی امام خمینی(ره) ارومیه در سال 1399-1400
 ١٤:٢١ - 1399/02/07 - نظرات : ٠متن کامل >>
ّبرگ شرایط واگذاری امور تنظیف نوبت اول مرکز آموزشی درمانی امام خمینی(ره) ارومیه درس ال 1399-1400
ّبرگ شرایط واگذاری امور تنظیف نوبت اول مرکز آموزشی درمانی امام خمینی(ره) ارومیه درس ال 1399-1400
ّبرگ شرایط واگذاری امور تنظیف نوبت اول مرکز آموزشی درمانی امام خمینی(ره) ارومیه درس ال 1399-1400
 ١٤:١٨ - 1399/02/07 - نظرات : ٠متن کامل >>
قرارداد خرید تهیه، طبخ و توزیع غذای پرسنل مرکز آموزشی درمانی امام خمینی(ره) ارومیه درسال 1399
قرارداد خرید تهیه، طبخ و توزیع غذای پرسنل مرکز آموزشی درمانی امام خمینی(ره) ارومیه درسال 1399
قرارداد خرید تهیه، طبخ و توزیع غذای پرسنل مرکز آموزشی درمانی امام خمینی(ره) ارومیه درسال 1399
 ٠٩:٣٠ - 1399/01/23 - نظرات : ٠متن کامل >>
قرارداد اجاره محل آشپزخانه مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) ارومیه در سال 99
قرارداد اجاره محل آشپزخانه مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) ارومیه در سال 99
قرارداد اجاره محل آشپزخانه مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) ارومیه در سال 99
 ٠٩:٢٨ - 1399/01/23 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه تغذیه مرکز آموزشی درمانی امام خمینی(ره) ارومیه نوبت دوم در سال 1399
مناقصه تغذیه مرکز آموزشی درمانی امام خمینی(ره) ارومیه نوبت دوم در سال 1399
مناقصه تغذیه مرکز آموزشی درمانی امام خمینی(ره) ارومیه نوبت دوم در سال 1399
 ٠٩:٢٣ - 1399/01/23 - نظرات : ٠متن کامل >>
مرتبط