شنبه ٢٧ مهر ١٣٩٨
مناقصه
قرارداد چاپ اوراق و فرم های اداری مرکز آموزشی درمانی امام خمینی(ره) ارومیه شش ماهه دوم سال 98
قرارداد چاپ اوراق و فرم های اداری مرکز آموزشی درمانی امام خمینی(ره) ارومیه شش ماهه دوم سال 98
قرارداد چاپ اوراق و فرم های اداری مرکز آموزشی درمانی امام خمینی(ره) ارومیه شش ماهه دوم سال 98
 ١٣:٠٥ - 1398/07/09 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگ شرایط شرکت در مناقصه چاپ اوراق و فرم های اداری مرکز آموزشی درمانی امام خمینی(ره) ارومیه
برگ شرایط شرکت در مناقصه چاپ اوراق و فرم های اداری مرکز آموزشی درمانی امام خمینی(ره) ارومیه
برگ شرایط شرکت در مناقصه چاپ اوراق و فرم های اداری مرکز آموزشی درمانی امام خمینی(ره) ارومیه شش ماهه دوم
 ١٣:٠٤ - 1398/07/09 - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهی شرکت در مناقصه تهیه و چاپ اوراق و فرمهای مرکز آموزشی درمانی درمانی امام خمینی(ره) ارومیه مورد نیاز شش ماهه دوم سال 98
آگهی شرکت در مناقصه تهیه و چاپ اوراق و فرمهای مرکز آموزشی درمانی درمانی امام خمینی(ره) ارومیه مورد نیاز شش ماهه دوم سال 98
آگهی شرکت در مناقصه تهیه و چاپ اوراق و فرمهای مرکز آموزشی درمانی درمانی امام خمینی(ره) ارومیه مورد نیاز شش ماهه دوم سال 98
 ١٣:٠٢ - 1398/07/09 - نظرات : ٠متن کامل >>
مزایده اموال اسقاطی مرکز آموزشی درمانی امام خمینی(ره) ارومیه به صورت تک تک
مزایده اموال اسقاطی مرکز آموزشی درمانی امام خمینی(ره) ارومیه به صورت تک تک
مزایده اموال اسقاطی مرکز آموزشی درمانی امام خمینی(ره) ارومیه به صورت تک تک
 ٠٩:٥٢ - 1398/06/03 - نظرات : ٠متن کامل >>
قرارداد خرید نصب و راه اندازی 4 دستگاه اسانسور مرکز آموزشی درمانی امام خمینی(ره) ارومیه نوبت دوم
قرارداد خرید نصب و راه اندازی 4 دستگاه اسانسور مرکز آموزشی درمانی امام خمینی(ره) ارومیه نوبت دوم
قرارداد خرید نصب و راه اندازی 4 دستگاه اسانسور مرکز آموزشی درمانی امام خمینی(ره) ارومیه نوبت دوم
 ١٢:٤٩ - 1398/05/15 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگ شرایط مناقصه خرید و نصب و راه اندازی 4 دستگاه آسانسور (نوبت دوم)
برگ شرایط مناقصه خرید و نصب و راه اندازی 4 دستگاه آسانسور (نوبت دوم)
برگ شرایط مناقصه خرید و نصب و راه اندازی 4 دستگاه آسانسور (نوبت دوم)
 ١٢:٤٧ - 1398/05/15 - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهی مناقصه خرید و نصب و راه اندازی 4 دستگاه آسانسور نوبت دوم
آگهی مناقصه خرید و نصب و راه اندازی 4 دستگاه آسانسور نوبت دوم
آگهی مناقصه خرید و نصب و راه اندازی 4 دستگاه آسانسور نوبت دوم
 ١٢:٤٥ - 1398/05/15 - نظرات : ٠متن کامل >>
اصلاحیه مربوط به خرید و نصب و راه انداری 4 دستگاه آسانسور مرکز آموزشی درمانی امام خمینی(ره) ارومیه
اصلاحیه مربوط به خرید و نصب و راه انداری 4 دستگاه آسانسور مرکز آموزشی درمانی امام خمینی(ره) ارومیه
اصلاحیه مربوط به خرید و نصب و راه انداری 4 دستگاه آسانسور مرکز آموزشی درمانی امام خمینی(ره) ارومیه
 ١١:٤٧ - 1398/05/08 - نظرات : ٠متن کامل >>
قرارداد نصب و راه اندازی 4 دستگاه آسانسور مرکز آموزشی درمانی امام خمینی(ره) ارومیه سال 1398
قرارداد نصب و راه اندازی 4 دستگاه آسانسور مرکز آموزشی درمانی امام خمینی(ره) ارومیه سال 1398
قرارداد نصب و راه اندازی 4 دستگاه آسانسور مرکز آموزشی درمانی امام خمینی(ره) ارومیه سال 1398
 ٠٩:١٨ - 1398/04/22 - نظرات : ٠متن کامل >>
قرارداد خرید 4 دستگاه آسانسور مرکز آموزشی درمانی امام خمینی(ره) ارومیه سال 1398
قرارداد خرید 4 دستگاه آسانسور مرکز آموزشی درمانی امام خمینی(ره) ارومیه سال 1398
قرارداد خرید 4 دستگاه آسانسور مرکز آموزشی درمانی امام خمینی(ره) ارومیه سال 1398
 ٠٩:١٧ - 1398/04/22 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگ شرایط مناقصه مروبط به خرید و نصب و راه اندازی 4 دستگاه آسانسور مرکز آموزشی درمانی امام خمینی(ره) ارومیه سال 1398
آگهی برگ شرایط مناقصه مربوط به خرید 4 دستگاه آسانسور مرکز آموزشی درمانی امام خمینی(ره) ارومیه سال 1398
مرتبط