شنبه ١٦ فروردين ١٣٩٩
مناقصه
قرارداد اجاره محل آشپزخانه مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) ارومیه در سال 99
قرارداد اجاره محل آشپزخانه مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) ارومیه در سال 99
قرارداد اجاره محل آشپزخانه مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) ارومیه در سال 99
 ١٣:٥٩ - 1398/12/19 - نظرات : ٠متن کامل >>
قرارداد خرید تغذیه مرکز آموزشی درمانی امام خمینی نوبت اول در سال 1399
قرارداد خرید تغذیه مرکز آموزشی درمانی امام خمینی نوبت اول در سال 1399
قرارداد خرید تغذیه مرکز آموزشی درمانی امام خمینی نوبت اول در سال 1399
 ١٣:١٨ - 1398/12/19 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگ شرایط مناقصه تغذیه مرکزآموزشی درمانی امام خمینی(ره) ارومیه نوبت اول سال 1399
برگ شرایط مناقصه تغذیه مرکزآموزشی درمانی امام خمینی(ره) ارومیه نوبت اول سال 1399
برگ شرایط مناقصه تغذیه مرکزآموزشی درمانی امام خمینی(ره) ارومیه نوبت اول سال 1399
 ١٣:١٦ - 1398/12/19 - نظرات : ٠متن کامل >>
مرتبط