يکشنبه ١٩ آذر ١٤٠٢
مناقصه
آرشیو اخبار


اطلاعیه مربوط به مناقصه راهبردی و نگهداری تاسیسات مرکز آموزشی درمانی امام خمینی(ره) ارومیه
اطلاعیه مربوط به مناقصه راهبردی و نگهداری تاسیسات مرکز آموزشی درمانی امام خمینی(ره) ارومیه
اطلاعیه مربوط به مناقصه راهبردی و نگهداری تاسیسات مرکز آموزشی درمانی امام خمینی(ره) ارومیه
 ١٢:٣٨ - 1399/08/08 - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٥:٤٢ - 1397/08/21 - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهی لغو مناقصه
لغو مناقصه عمومی واگذاری خرید و توزیع غذای بیمارستان امام خمینی (ره) شهرستان خوی
لغو مناقصه عمومی واگذاری خرید و توزیع غذای بیمارستان امام خمینی (ره) شهرستان خوی طبق نامه شماره 6/97/53/27930پ مورخ 97/8/6 معاون محترم توسعه مدیریت و منابع دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خوی، مناقصه عمومی واگذاری خرید و توزیع غذای بیمارستان امامخمینی (ره) شهرستان خوی لغو می گردد.
 ٠٩:٤٧ - 1397/08/07 - نظرات : ٠متن کامل >>
اطلاعیه
اطلاعیه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
با عنایت به راه اندازی سامانه تدارکات الکترونیکی دولت در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی لذا کلیه متقاضیان جهت شرکت در مناقصه عمومی واگذاری امور تغذیه بیمارستان شهید راثی شاهیندژ بایستی از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس: www.setadiran.ir اقدام نمایند. لازم به توضیح است منبعد کلیه مناقصات و مزایدات دانشگاه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس فوق صورت خواهد پذیرفت.
 ١٤:٣٩ - 1397/08/02 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه عمومی
واگذاري امور خدمات عمومي (تنظیف) بیمارستان امام خمینی (ره) شهرستان خوی ازطریق آزمون
واگذاري امور خدمات عمومي (تنظیف) بیمارستان امام خمینی (ره) شهرستان خوی ازطریق آزمون
 ١١:٠٧ - 1397/07/30 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه عمومی
واگذاری امور تغذیه­ اي (خرید و توزیع غذا) بیمارستان شهید عباسی شهرستان میاندوآب
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان آذربايجان غربي درنظر دارد امور تغذیه¬اي (خرید و توزیع غذا) بیمارستان شهید عباسی شهرستان میاندوآب را از طریق مناقصه عمومی از اشخاص حقوقي واجد شرايط داراي صلاحيت خریداری نمايد.
 ٠٩:١٠ - 1397/07/30 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه عمومی
واگذاری امور تغذیه­ اي (خرید و توزیع غذا) بیمارستان شهید بهشتی شهرستان چالدران
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان آذربايجان غربي درنظر دارد امور تغذیه¬اي (خرید و توزیع غذا) بیمارستان شهید بهشتی شهرستان چالدران را از طریق مناقصه عمومی از اشخاص حقیقی/ حقوقي واجد شرايط داراي صلاحيت خریداری نمايد.
 ١٥:٥١ - 1397/07/28 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه عمومی
واگذاری امور تغذیه­ اي (خرید و توزیع غذا) بیمارستان شهید راثی شهرستان شاهیندژ
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان آذربايجان غربي درنظر دارد امور تغذیه¬اي (خرید و توزیع غذا) بیمارستان شهید راثی شهرستان شاهیندژ را از طریق مناقصه عمومی از اشخاص حقوقي واجد شرايط داراي صلاحيت خریداری نمايد.
 ١٥:٤٨ - 1397/07/28 - نظرات : ٠متن کامل >>
اصلاحیه مناقصه عمومی
اصلاحیه واگذاری امور تغذیه­ اي (خرید و توزیع غذا) شبکه بهداشت و درمان شهرستان سلماس (دانشکده پرستاری، بیمارستان و آموزشگاه بهورزی) – نوبت سوم
اصلاحیه ماده 56 صفحه 13 و تغییر تاریخ های دانلود و عودت و بازگشایی پاکات مربوط به صفحات 16 و 17 برگ شرایط نوبت سوم مناقصه عمومی واگذاری امور تغذیه شبکه بهداشت و درمان سلماس
 ١٥:٥٦ - 1397/07/25 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه عمومی
واگذاری امور تغذیه­ اي (خرید و توزیع غذا) بیمارستان نبی اکرم (ص) شبکه بهداشت و درمان شهرستان اشنویه – نوبت سوم
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان آذربايجان غربي درنظر دارد امور تغذیه¬اي (خرید و توزیع غذا) بیمارستان نبی اکرم (ص) شبکه بهداشت و درمان شهرستان اشنویه – نوبت سوم را از طریق مناقصه عمومی از اشخاص حقوقي واجد شرايط داراي صلاحيت خریداری نمايد.
 ١٥:٥٢ - 1397/07/25 - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>