جمعه ١١ اسفند ١٤٠٢
مناقصه
چارت سازمانی

محمود صاریخانی
معاونت توسعه و مدیریت منابع

 

مهدی غنی زاده
مدیر امور قراردادها و مناقصات،مزایده ها

حسن ابراهیمی
کارشناس امور قرارداد

مریم عباس نژاد
کارشناس امور قرارداد

گلناز زمانی
کارشناس امور قرارداد

شکوفه نامدار
کارشناس امور قرارداد

فرزین نیکبخت
امور خدمات